هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن

مجموعه: اخبار
1838 بازدید
18 خرداد 1399

1 الی 4 تیر ماه 1399

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان

ساعت بازدید: 17 الی 22

سالن خواجوی کرمانی 

غرفه B03